சபை சரித்திரம்
விசுவாசத்தின் உடன்படிக்கை
வேதாகம வேறுபாடுகள்

   1 பப்டிஸ்ற் மரபு வழியில் தொடர்ந்து வருதல்
   2 பப்டிஸ்ற் பெயர்
   3 ஒரு பப்டிஸ்ற் அடிப்படைவாதி என்றால் என்ன?
   4 பப்டிஸ்ற் வேறுபாடுகள் தனிச்சிறப்பு
   5 விசுவாசத்திற்கும் நடைமுறைக்கும் வேதாகமம் மாத்திரமே  அதிகாரமுடையது
   6 இரட்சிக்கப்பட்டு பப்டிஸம் பெற்ற சபை அங்கத்துவம்
   7 சபையின் இரண்டு நியமங்கள்
   8 எல்லா விசுவாசிகளினதும் ஆசாரியத்துவம்
   9 தனிப்பட்ட ஆத்தும சுதந்திரம்
   10 சபையின் இரண்டு அலுவலகர்கள்
   11 உள்ளூர் சபையின் சுய-ஆட்சி உரிமை
   12 சபை மற்றும் அரசின் வேறுபிரிவு (நாட்டின் அரசாங்கம்)

சபை உறுதிமொழி

நாம் விசுவாசிப்பது என்ன