இப்பக்கத்திலுள்ள அனைத்துமே பதிப்புரிமையும் பெறப்பட்டது. இதில் உள்ளவாறே பயன்படுத்தி தேவ ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள். தயவு செய்து இவற்றை அனுமதியின்றி பிரதி செய்ய வேண்டாம். பிரதிகள் தேவைப்படுமாயின் கர்த்தர் வழங்குவதைப்போல இலவசமாகவே உங்களுக்கு அனுப்புவோம்.

Copyrights: Bible Baptist Church Publication + Sword of the Lord Publishers + Independent Baptist Ministries C 1998 Bible Baptist Church Publishers.  All Rights Reserved